2017. október 12., csütörtök

1. forduló: Luther-kvíz megoldásaiLuther-kvíz – megoldások

A helyes válaszokat aláhúzva találod:

1. Miért kapta Luther Márton (eredeti német neve Martin Luder) a Márton nevet?
 1. Már újszülöttként látszott, hogy a hit harcosa lesz. A Márton a latin Martinus névből ered, jelentése: Mars hadistenhez hasonló, harcias, bátor.
 2. 1483. november 10-én éjszaka született. Másnap, 11-én volt Szent Márton napja, így róla kapta nevét a gyermek.
 3. Családi hagyományról van szó, hiszen apja és nagyapja is Márton (Martin) volt.
 4. Apja kohómesterként rézbányában dolgozott, tehát martinász volt. Innen ered a Martin, vagyis a Márton név is.


2. Luther Márton 14 éves koráig a mansfeldi elemi iskolába járt, ahol kitűnően tanult, annak ellenére, hogy az iskola legfőbb módszere a botozás és félelemkeltés volt. Mivel folytatódik alapelveik sora?
„Tiszteld atyádat, anyádat, …
 1. …hogy hosszú ideig élhess ezen a földön, amit Isten adott neked!”
 2. …ahogyan megparancsolta neked Istened!”
 3. …féld a pálcát, botot, és tanuld a latint!”
 4. …imádd Istent, és féld az ördögöt!”

3. Mit jelentett a szamárfül az erfurti egyetem újdonsült diákja számára?
 1. Halló fület: Ahogy Bálám szamara megszólalt, úgy a szamár is meghallja az igazságot.
 2. Vége a rendetlenség korszakának: Nem lesz több szamárfül a tankönyvekben.
 3. A tudatlanságot: Egyetemi tanulmányaikkal vége a műveletlenségnek és tudatlanságnak.
 4. Büntetést: Aki nem teljesít, az itt is könnyen a szamárpadban találhatja magát.

4. A középkori egyetemeken – így az erfurti egyetemen is – bevezető képzésként a „hét szabad művészetet” tanulmányozták a diákok. Azokat a tudományokat, amelyekből megértik a világ rendjét és harmóniáját. Mely tárgyak tartoztak ide? Az alábbi felsorolásból az egyik páros „sántít”. Hol találsz hibát a felsorolásban?
 1. Grammatika és gasztronómia (nyelv- és táplálkozástudomány)
 2. Retorika és dialektika (beszéd és gondolkodás)
 3. Aritmetika és geometria (számtan és mértan)
 4. Asztronómia és musica (csillagászat és zene)

5. Luther Márton már az egyetem jogi karának hallgatója volt, amikor a legenda szerint szörnyű viharba került, és halálfélelem szorongatta. Ijedtében Szent Annát, a bányászok védelmezőjét hívta segítségül (hiszen az apja bányász volt). Fogadalmat is tett, és megmenekült a veszedelemből. Mi lett ennek a következménye?
 1. Megtáltosodott, és kitüntetéssel végezte el jogi tanulmányait.
 2. Istennek engedelmeskedve átjelentkezett a teológiai karra.
 3. Szent Anna kolostorában végzett diákmunkát, kisegítő szolgálatot.
 4. Szerzetesnek állt, belépett az Ágoston-rend kolostorába.

6. Márton testvér (ahogy a szerzeteseket nevezték) a kolostorban sem tudott igazán megnyugodni. Gyakran tartott bűnbánatot, de szíve egyre csak vágyakozott. Mire vágyott olyan nagyon az ifjú szerzetes?
 1. Hiányzott az egyetem, újra tanulni szeretett volna.
 2. Hiányoztak a barátai és a vidám diákélet.
 3. Hogy Isten kegyelmes legyen hozzá, bűnös emberhez.
 4. Hogy Istennek hű társa lehessen, ha már felesége nem lehet.

7. Luther szerzetesként teológiát tanult, és a teológia doktora lett. De hiába volt a wittenbergi egyetem professzora, nyugtalansága nem szűnt meg. Hol talált a kérdéseire választ?
 1. Wittenberg ura, Bölcs Frigyes békeszerető és istenfélő fejedelem volt. Beszélgetéseik mutatták meg Luthernek: „Az istenfélelem bölccsé és igazzá tesz.”
 2. A fejedelemnek különleges ereklyegyűjteménye volt. Luther Krisztus nyelvének darabkája és keresztjének szöge előtt élte át: „Egyedül Jézus Krisztus tehet csodát.”
 3. Luther a jócselekedeteket gyűjtötte és számolta. Amikor már több mint tízezerszer tett jót valakivel, megkönnyebbült: „Végre Istenhez érkezett, aki maga a szeretet:”
 4. A Bibliában találta meg a választ: „Az igaz ember hitből él”, és igazzá csak Isten kegyelme, Isten bocsánata tehet.

8. A római pápa más megoldást ajánlott. Bűnbocsátó cédulákat hoztak forgalomba, amit megvásárolhattak a hívek. Így csak zsebbe kellett nyúlni a bocsánatért és üdvösségért. Mit gondolsz, mi lehetett a rímes mondóka második fele, amivel a cédulákat kínálták:
„Mihelyt a pénz a ládába hull, …
 1. …gyarló lélek üdvöt tanul.”
 2. …a lélek a pokolból szabadul.”
 3. …hited újul, lelked virul.”
 4. …a bűntudat elszáll gyanútlanul.”

9. Luther Márton nem tűrte szó nélkül ezt a lélekvásárt. Egyetemi tanár volt, pontokba szedte hát, mit tanít a Biblia a bűnbocsánatról és az üdvösségről. 95 tételét kitűzte az egyetem „üzenőfalára” (a vártemplom kapujára), és vitára hívta professzortársait. Luther egyik legfontosabb (62.) tétele hogyan folytatódik?
„Az egyház kincse valójában…
 1. …Isten dicsőségének és kegyelmének szent evangéliuma.”
 2. …a szentek összes jócselekedete, ami nem bocsátható áruba.”
 3. …a pápai kegyelem és bűnbocsánat, amit nem lehet pénzen megvenni.”
 4. …akkora összeg, amit nem lehet üzleti úton biztosítani.”

10. A 95 tétel közzétételének napja – 1517. október 31. – jelzi a reformáció kezdetét. Rövidesen erről vitázott az országban mindenki. Luthert a pápa küldötte meg akarta győzni, hogy vonja vissza tételeit. De ő kitartott az evangélium bibliai igazsága mellett. Mi volt erre a pápai válasz?
 1. Máglyahalálra ítélte, de az ítéletet nem tudták végrehajtani.
 2. Elismerte tévedését, de felszólította Luthert, hogy inkább hallgasson.
 3. Átokbullát (hivatalos oklevelet) adott ki, melyben kiközösítette Luthert a római egyházból.
 4. Halogatta az ügyet, majd átadta a pénzügyi kamara hivatalnokainak.

11. Nemsokára a birodalmi gyűlés elé idézték Luthert, ahol maga a császár hallgatta ki. Amikor megkérdezték, hogy hajlandó-e visszavonni a tanait, mire hivatkozott?
 1. Nem tudnak neki annyit ígérni, amennyit az új hit megér.
 2. Amíg a Szentírás alapján meg nem győzik, addig lelkiismerete a Szentírás foglya.
 3. A mártírok vére az evangélium magvetése, és ő szívesen adja a vérét.
 4. Neki a meghalás nyereség, vágyik elköltözni, és Krisztussal lenni.

12. Luther nem úszta meg, a császár birodalmi átokkal sújtotta őt, ami azt jelentette, hogy mint egy bűnözőt, bármikor elfoghatják és meg is ölhetik. De mielőtt ez megtörtént volna, Bölcs Frigyes katonái „fogták el”, és Wartburg várába vitték, ahol álnéven élt, mint György lovag, tíz hónapon át. György-Luther itt sem maradt tétlen. Mivel töltötte az idejét?
 1. Életrajzát és emlékiratait rendezte sajtó alá.
 2. Lovagi tornára készült a császár bajnoka ellen.
 3. A pápai iratokat tanulmányozva vitairatot írt, amivel megalapozta az új hit rendszerét.
 4. Az eredeti görög szöveg alapján német nyelvre fordította az Újszövetséget.

13. Luther visszatért Wittenbergbe, és vezetésével gyorsan terjedni kezdett a reformáció, mindenki változtatni akart régi életén. Még a parasztok is, akik nehéz körülmények között éltek, és sorsuk jobbulását remélték. Mit hirdettek a vezetőik, aminek véres megtorlás lett a vége?
 1. Vagyonközösséget és újrakeresztelést.
 2. Férfiak és nők egyenjogúságát.
 3. A latin nyelv használatának betiltását.
 4. A közoktatás fejlesztését, a kötelező iskoláztatás kiterjesztését.

14. Luther Márton saját életét is alaposan megreformálta, amikor negyvenkét éves korában feleségül vette Bóra Katalint. Miért volt ez olyan világra szóló tett, igazi reformáció?
 1. Ilyen idős korban nem illett nősülni, főleg nem egy 17 évvel fiatalabb lányt elvenni.
 2. Luther a papi nőtlenség ellen lépett fel ezzel, mert Isten az embert házasságra teremtette.
 3. Luther egy volt apácát vett nőül, ami elég sok pletykára adott okot.
 4. Katalin asszony kézbe vette a háztartás és a háznép vezetését, így ő lett a reformáció első női vezetője.

15. Luther Mártont tartják a német reformáció vezetőjének, az ő neve emelkedik ki legjobban kortársai közül. Pedig mindig sokan voltak körülötte, a reformációt nem egyedül hajtotta végre. Tanítványai vitték és terjesztették az evangéliumi hit gondolatait és könyveit szerte Európában. Tudóstársai segítették, hogy az evangélium igazsága minél meggyőzőbb legyen. Ki volt az a humanista műveltségű tudós, akit „Németország tanítómesterének” neveztek, aki megfogalmazta az Ágostai Hitvallást?
 1. Johannes Bugenhagen
 2. Ulrich Zwingli
 3. Philipp Melanchthon
 4. Justus Jonas

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése